Samla Information

SAMLA INFORMATION I FÖRETAGSBESIKTNING

Efter förberedelsen kan utförarna börja samla in den information de behöver för sitt analysarbete. Informationsinsamlingen bygger på kontakter mellan utförarna och informationslämnarna, till exempel verkställande direktör, ekonomichef eller andra personer som känner till målföretaget. Kontakterna kan vara direkta eller indirekta.

Informationsinsamlingen utgår från en informationslista (frågelista, ”information request list”) som anger vilken information, dokumentation och andra upplysningar som utförarna av besiktningen behöver få ut från målföretaget för att göra sitt analysarbete. Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum, rapportmall med mera.

Informationslistan ska anpassas till affären, bland annat målen och riskerna som finns i besiktningsplanen samt till målföretagets verksamhet. Den informationen som informationslämnarna tar fram görs ofta tillgänglig i ett så kallat datarum. Det är en fysisk eller webbaserad plats där den efterfrågade informationen om målföretaget samlas på ett strukturerat och kontrollerat sätt. Även om informationsinsamling främst handlar om skriftlig information så inkluderar den ofta även att samla in information av muntlig, digital och fysisk karaktär.

Informationsinsamlingen fungerar ofta växelvis med analysarbetet, till exempel att ett efterfrågat dokument leder till flera frågor som leder till att ytterligare dokumentation efterfrågas.

Huvudsakliga aktiviteter i informationsinsamlingen:

  • Anpassa informationslistan till besiktningsplanen och verksamheten
  • Målföretaget sammanställer den efterfrågade informationen
  • Intervjua relevanta informationslämnare
  • Utlämning och motta skriftlig information

Nästa steg: Analysera