Företagsbesiktning

Har du koll på affären?

Näringslivets förändringstakt och komplexitet ökar. Det blir allt svårare att veta med vem och med vad man egentligen gör affärer.

Företagsbesiktning (due diligence) gör företagare för att hantera osäkerhet och skapa värde i större affärer. Besiktningen innebär att identifiera, utvärdera och hantera risker inför förhandling och beslut.

Företagsbesiktning är ett detektivarbete. Det krävs att lägga pussel och lösa mysterier, snarare än att få absoluta sanningar serverade på fat. Framgångsrik besiktning bygger på en bra arbetsprocess och rätt verktyg, mot en bakgrund av goda kunskaper och erfarenhet. Den här webbplatsen samlar resurserna du behöver för effektivare och säkrare företagsbesiktning.

Arbetsprocessen i företagsbesiktning

En god ordning i besiktningsarbetet

Företagsbesiktning är en arbetsprocess som delas in i fem steg:

Processen är inte skriven i sten utan anpassas till de faktiska omständigheterna, bland annat i förhållande till syftet, riskerna och informationen som finns tillgänglig. Det är vanligt att arbetsmomenten går upp i varandra och växelverkar. En flexibel hållning till besiktningsprocessen är nödvändig, men det förtar inte vikten av noggrann planering och förberedelse. Alla komplexa skeenden innebär i viss mån att man får ”uppfinna hjulet medan man rullar”.

Arbetet läggs upp som ett projekt, med bestämd start- och slutpunkt. Projektet behöver ledning, budget och deltagare. I ett väl ordnat projekt känner alla till vad som ska göras och ingenting faller mellan stolarna. Ett förberett och dokumenterar projekt kan också följas upp så att alla involverade personer kan dra lärdom av framgång och misslyckande.

Mer om arbetsprocessen. 

 

Checklistor för informationsinsamling

Rätt verktyg för företagsbesiktning

Ett grundläggande verktyg för företagsbesiktning är informationslistan , som också gå under namn som checklistan, frågelistan, dokumentlistan och DD-listan.

Listan används för att samla in information (steg två i DD-processen). Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum,  rapportmall med mera.

Beställ informationslistor för företagsbesiktning.