Analysera

 

 

ANALYS I FÖRETAGSBESIKTNING

Analysarbetet beror mycket på vilken form av besiktning det rör sig om. De analystekniker som används hör samman med området, det vill säga de verktyg, standarder och referensramar som finns inom respektive form. Till exempel är lagar utgångspunkten i legal besiktning och finansiell analys ett verktyg för finansiell besiktning. En advokat och en ingenjör använder olika verktyg för att analysera information, även om det rör sig om samma riskområde. Det finns även grundläggande analystekniker som återkommer i de flesta former av besiktning. Gemensamt för analysen är att den vanligtvis inleds med dokumentgranskning och användning av checklistor för att sedan fortsätta med intervjuer.

Bland annat på grund av att analysmetoderna varierar mellan företagsbesiktningens former är det viktig att utförarna koordinerar sitt arbete och utbyter information. Denna samordning bidrar till att skapa en helhetsbild av målföretaget och att inget faller mellan stolarna.

På basis av den information som erhållits analyserar konsulterna målföretagets risker och egenskaper. Det finns en växelverkan mellan insamling och analys av information, de är praktiskt taget integrerade arbetsmoment.

Huvudsakliga aktiviteter i analysen:

  • Bestämma analysmetod och referensramar
  • Tillämpa checklistemetodik
  • Samordna och samverka mellan olika utförare
  • Efterfråga mer specifik information
  • Stämma av analysen med målföretag och beställare

Nästa steg: Rapportera