Situationer för företagsbesiktning

Situationer för företagsbesiktning

Det finns flera olika situationer när företagsbesiktning behövs för att identifiera och hantera risker. Besiktningsprocessen och erfarenhets-uppbyggnaden kring metodiken i due diligence har fått genomslag i näringslivet i samband med alla typer av betydelsefulla affärssituationer och transaktioner. De vanligaste situationerna är följande:

Företagsförvärv

Riskerna vid företagsförvärv är mycket höga. Den allmänna uppfattningen, grundat på undersökningar i affärspressen och konsultbyråer, är att över hälften eller så mycket som två tredjedelar av samtliga företagsförvärv misslyckas.

Besiktningen, som systematisk och medvetet initierad process,
syftar till att fånga upp riskerna vid företagsförvärv så att köparen och
andra involverade kan undvika dem eller åtminstone lindra deras konsekvenser.

Nyemission och börsnotering

I samband med börsnotering och nyemissioner måste det genomföras en företagsbesiktning på det företag som ger ut aktier till allmänheten (emittenten). Emittenter ska en revisor utsedd av börsen – en så kallad börsrevisor – göra en granskning av företaget, en företagsbesiktning, för att ta ställning till om det är lämpligt att notera företagets aktier. I denna noteringsgranskning ingår bland annat att granska företagets förutsättningar att klara börsens noteringskrav och att granska informationen i företagets prospekt som offentliggörs på aktiemarknaden. Till granskningen hör även krav på att företagets rättsliga egenskaper ska granskas av en advokat i en så
kallad legal granskning (legal due diligence).

Samriskföretag (”joint venture”)

Vid sammanläggning av två fristående företags resurser till ett samriskföretag är det viktigt att vardera parten får förtroende för att den andra parten uppfyller sitt åtagande. För att parterna ska ha
möjlighet att värdera och bedöma passformen av de verksamheter som läggs ihop sker ibland ömsesidiga företagsbesiktningar. Den ena parten granskar därmed den andra partens bidrag till samriskföretaget och vice  versa.

Strategiska samarbeten och långvariga avtal

Företagsbesiktning kan även vara användbart vid långsiktiga strategiska samarbeten mellan företag, till exempel licensgivning, leveransavtal, outsourcing, återförsäljaravtal eller liknande. Även i detta fall behöver vardera part få en fördjupad trygghet i att samarbetspartnern kan leverera i enlighet med sitt åtagande under lång tid varför någon form av företagsbesiktning av samarbetspartnern är nödvändigt. Även då samarbetet är utformat på kommersiella grunder utifrån modellen kund-leverantörsförhållande behöver man undersöka den långsiktiga förmågan att prestera. I detta sammanhang är inte bara de kommersiella förutsättningarna och den organisatoriska samarbetsförmågan viktig utan även de finansiella och legala premisserna. Undersökningar av samarbetspartner och motparter är extra viktiga vid stora projekt utomlands.

Kreditgivning och finansiering

En annan situation där besiktningsliknande processer används är vid bankers och finansinstituts kreditgivning till företag. Det är vid särskilda typer av långivning, exempelvis högt belånade företagsförvärv (leveraged buyouts) eller långivning med kontrollklausuler (covenants) som det är
viktigt att långivaren informerar sig ingående om låntagarens affärsmässiga förmåga att betala räntekostnader, amortera lån och i övrigt uppfylla de kvalitativa villkor som gäller för låneavtalet. Inom detta användningsområde är således företagets finansiella förmåga och ställning i fokus, särskilt rörelsekapitalbehov och kassaflöde. Finansiellt betingade företagsförvärv inkluderar ibland finansieringstyper som ligger mellan eget kapital och lån, så kallad mezzaninfinansiering. Finansiärer av sådana instrument använder ofta den företagsbesiktning som gjorts i förvärvet för att bestämma villkoren och formen för sitt engagemang i transaktionen.

Upphandling

I många fall kan en upphandling av varor och tjänster innebära ett väsentligt
risktagande för ett företag, inte bara vad gäller produktens eller tjänstens kvalitet utan även vad gäller leverantörens möjlighet att leverera på lång sikt. I reglerna om offentlig upphandling finns regler rörande bedömningen av leverantörers ekonomiska ställning samt yrkesmässiga och tekniska kapacitet, syftet är då att främja konkurrensen rörande offentliga inköp. Vid viktigare offentliga upphandlingar har det förekommit att myndigheter gjort även mer fullödiga besiktningar.

Andra situationer

Utöver ovan beskrivna användningsområden för företagsbesiktning finns
många andra situationer där metodiken för företagsbesiktning används eller kan användas, till exempel  bolagisering och privatisering, företagsförsäkring, ekobrottsutredningar (forensic accounting),  och entreprenadavtal (outsourcing).