Definitioner

Det är skillnad på det engelska rättsliga begreppet “due diligence” och affärsverktyget “företagsbesiktning”. Due diligence handlar om vårdslöshetsbedömning, företagsbesiktning om riskhantering. Nedan finns några användbara definitioner som tydliggör skillnaden.

1) DUE DILIGENCE

Due diligence (som kan översättas skälig aktsamhet) är en skadeståndsrättlig princip som innebär en förväntan på att personer (även juridiska personer och stater) ska vara skäligt aktsamma för att skydda sig själva och andra mot skada. Begreppet används i allt från mellanstatliga traktat, förvaltningsrätt och civilrätt.

En klassik definition av due diligence är:

[S]uch a measure of prudence, activity, or assiduity, as is properly to be expected from, and ordinarily exercised by, a reasonable and prudent man under the particular circumstances; not measured by any absolute standard, but depending on the relative facts of the special case.

 (På svenska ungefär: [S]ådant mått av försiktighet, aktivitet eller nit, som bör kunna förväntas från, och vanligen utövas av, en rimlig och ordentlig person under särskilda omständigheter; inte mätt med någon absolut standard, men beroende på de relativa omständigheterna i det särskilda fallet.).

Läs mer om due diligence i boken Due diligence – besiktning av företag.

 

2) FÖRETAGSBESIKTNING

Företagsbesiktning är ett vanligt förekommande affärsverktyg som används för att identifiera och hantera risker vid företagsförvärv och andra väsentliga beslutssituationer. Det används framförallt vid företagsförvärv, men även vid andra strategiska affärsbeslut.

Företagsbesiktning kan definieras på följande sätt:

Företagsbesiktning är en metod för att inhämta och analysera information om ett företags egenskaper och risker inför förhandling och beslut om en väsentlig affärstransaktion rörande företaget.

Definitionen visar att det är fråga om en unik arbetsmetodik för undersökning av olika omständigheter i och kring företag. Den är inriktad mot att ge stöd och underlag för förhandlingar och beslutsfattande. Övriga delar av kunskapsbanken handlar om företagsbesiktning: se exempelvis syfte & nytta; användningsområden; former & typer.